Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Decor Living
Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definitie.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer.
Artikel 3 – Toepasselijkheid.
Artikel 4 – Het aanbod.
Artikel 5 – De overeenkomst.
Artikel 6 – Herroepingsrecht.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht.
Artikel 9 – De prijs.
Artikel 10 – Conformiteit en garantie.
Artikel 11 – Levering en uitvoering.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging.
Artikel 13 – Betaling.
Artikel 14 – Klachtenregeling.
Artikel 15 – Geschillen.
Artikel 16 – Aanvullende- of afwijkende bepalingen.

Artikel 1 – Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd:

Het termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de
tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier
die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af
te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter
beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken
van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Decor Living
8243 EC Lelystad ;

Home


Telefoonnummer: 06-11790601 (niet afgeschermd bellen)
E-mailadres: info@decorliving.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer
zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een
bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beschouwd alszijnde onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van
algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en
aan te passen.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
niet.Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst
een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en
de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken
aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen
retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar
heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product
niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen,
ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten
naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten
hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de
webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht
geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties
van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten
op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan
de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk en
zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te
leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na
levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat
verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor
de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing
door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of
de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen
van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van
de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat
een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen)of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.
Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur
van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst
tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten
hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument
na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan
van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de
consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl),
deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen
worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting
GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het
voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden
die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
repareren.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

Versie 1 2017
Decorliving.nl
Jol 10 7 8243 EC Lelystad
Tel: 0611790601
Btw nummer: NL191258891B01
Kvk nummer: 69881359
Bank: NL50KNAB0256746850 t.a.v Decor Living te Lelystad
BIC: KNABNL2H

English

General Conditions/Terms
Contents:
Article 1- Definitions
Article 2- Corporate Identity/Entrepreneur
Article 3- Relevance
Article 4- Offer
Article 5- Agreement
Article 6- Right of Withdrawal
Article 7- Withdrawal Costs
Article 8- Exclusion Right of Withdrawal
Article 9- Pricing
Article 10- Conformity and Guarantees
Article 11- Delivery and Execution
Article 12- Length transactions: duration, termination and extension
Article 13- Payments
Article 14- Complaints
Article 15- Disputes
Article 16- Additional and Different Provisions
Article 17- General Conditions/Terms Post Payments
Article 1 Definitions
In these Conditions/Terms the following definitions are applicable:
Consideration time: the term during which the consumer can execute the right of
withdrawal.
Consumer: the natural person not dealing on behalf of a company or profession
and who comes to a distance agreement with the entrepreneur.
Day: calendar day
A length transaction: a distance agreement related to a series of products and
services of which the delivery obligation and the purchasing are spread over a
period of time.
Durable Medium: any instrument which enables the recipient or the entrepreneur
to store information addressed personally to them in a way accessible to future
reference for a period of time adequate to the purpose of the information and
which allows the unchanged reproduction of the information stored.
Right of Withdrawal: the possibility for the consumer to terminate the distance
agreement within the consideration term.
Entrepreneur: the natural person or corporation who offers distance products to
consumers.
Distance Agreement: an agreement based on a corporate organized system of
distance sales of products and services including the closing of an agreement
using one or more techniques of distant communication.
Technique of distant Communication: a means that can be used to close an
agreement without the consumer and the entrepreneur have gathered together in
the same place and at the same time.

Article 2- Corporate Identity/Entrepreneur

Decor Living ;
Jol 10 7 8224 EC Lelystad
Phonenumber: 0611790601
E-mail: info@decorliving.nl
info@decorliving.nl
Chamber of commerce number:
VAT identification number:
BTW nummer: NL191258891B01
Iban: Nl50KNAB0256746850 t.a.v Decor Living te Lelystad
Bic: KNABNL2H
If the activity of the entrepreneur is submitted to a relevant licensing system: the
data of the supervisory authority.
If the entrepreneur pursues a regulated profession:
The professional association of which the entrepreneur is a member:
The profession, the location in the EU or in the European Economic space where
this profession has been assigned:
A reference to the professional rules which apply in the Netherlands and
instructions where and how accessible these professional rules are.

Article 3- Relevance

These general conditions/terms apply to any offer of the entrepreneur and to
every finalized distance agreement between entrepreneur and consumer.
Before the distance agreement is concluded, the text of the general
conditions/terms is being made available to the consumer. If this is reasonably not
possible that before the distance agreement is concluded, it will be indicated that
the general conditions/terms can be seen at the entrepreneur and on request of
the consumer these general conditions/terms shall be sent to the consumer as
soon as possible without extra costs.
If the distance agreement is concluded electronically, notwithstanding the
previous article and before the distance agreement is concluded, the text of the
general conditions/terms can be made available electronically to the consumer in
such a way that the text can be saved in a simple way on a durable medium. If
this is reasonably not possible that before the distance agreement is concluded it
will be indicated where the consumer can find the general conditions/terms
sent electronically or otherwise to the consumer without extra cost.
For the case that besides these general conditions/terms, specific product and
service conditions are also applicable, the second and third article are mutatis and
in case of conflicting conditions/terms the consumer can appeal on the relevant
conditions/terms which are the most favorable for the consumer.

Article 4- Offer

If an offer has a limited validity or has other specifications, this will be
emphatically mentioned.
The offer contains a complete and accurate description of the offered products
and services. The description is sufficiently detailed to enable a proper
entrepreneur are true representations of the products and services. Obvious
mistakes and errors do not bind the entrepreneur.
Each offer contains such information that it is clear for the consumer which rights
and obligations are related to the offer when it is accepted by the consumer. This
concerns in particular:
price inclusive taxes
possible costs of delivery
the manner in which the agreement has been concluded and the necessary
signatures
whether to apply the right of withdrawal
the method of payment, delivery and performance of the contract
the deadline for accepting the offer or the period within which the entrepreneur
guarantees the price
the level of the rate for distance communication if the costs for the usage of the
technology for distance communication are calculated on another ground than the
regular fare for communication
if the agreement after the conclusion is archived and if so how to consult it for the
consumer
the manner in which the consumer, before concluding the agreement, can check
and if necessary also restore the information provided by hem under the
agreement
any other languages, including Dutch, for the agreement
the codes of conduct to which the entrepreneur is subject and the manner in
which the consumer can consult electronically the codes of conduct; and
the minimum duration of the distance agreement in the event of a length
transaction.

Article 5- The Agreement

The agreement is finalized, subject to the provisions in paragraph 4, at the
moment the consumer accepts the offer and meets the conditions.
If the consumer has accepted electronically the offer, the entrepreneur
immediately confirms electronically that he has received the acceptance of the
offer. As long as the entrepreneur has not confirmed the acceptance, the
consumer can terminate the agreement.
If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate
technical and organizational measures to protect the electronic data transfer and
that he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay
electronically, the entrepreneur will observe the necessary security measures.
The entrepreneur can notify or check, within the legal framework, if the consumer
can meet the payment obligations, and also check all important facts and factors
which are needed to finalize a sound distance agreement. If the entrepreneur
based on research, has good reasons not to conclude the agreement then he is
entitled to motivate and to refuse an order/ request or he can connect special
conditions to the execution of the offer.
The entrepreneur shall send the following information with the products or
services, written or in such a manner that the consumer can store in an
accessible way the data on a durable medium:
The address of the company for the consumer to file complaints
The conditions and the way how the consumer can execute the right of withdrawal
and a clear indication related to the exclusion of the right of withdrawal.
Information about after sales guarantees and services
Article 4 paragraph 3 unless the entrepreneur has already sent this information
before the execution of the agreement.
The requirements for termination of the agreement if the agreement has a
duration of one year or more or of if it has an indefinite duration.
In case of a length transaction the previous clause e. is only applicable for the first
delivery.

Article 6- Right of Withdrawal

Deliverance of products:
After purchasing products the consumer has the possibility to disband the
agreement without giving reasons during 14 days. The cooling off period starts on
the day after the consumer receives the product or a pre-designated
representative by the consumer made known to the entrepreneur.
During the cooling off period the consumer shall treat the product and the
package carefully. He shall unpack or use the product only to that extent to as far
as it is necessary to judge if he wishes to keep the product. If he does want to
execute the right of withdrawal, he shall return the product with all accessories
and -if reasonably possible- in the original conditioning and packaging to the
entrepreneur, in accordance with the provided reasonable and clear instructions
of the entrepreneur.
Deliverance of Services:
After the deliverance of services the consumer has the possibility to disband the
agreement without giving reasons during at least 14 days, commencing on the
day of the entering into the agreement.
In order to execute the right of withdrawal, the consumer must abide by the
reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur at the offer or
finally at the deliverance of the service.

Article 7- Withdrawal Costs

If the consumer executes the right of withdrawal, he will have to pay no more than
the costs of returning the product.
If the consumer has made a payment, the entrepreneur shall pay back this
amount as soon as possible but no later than within 14 days after the repeal or
after the return shipment.

Article 8- Exclusion Right of Withdrawal

The entrepreneur can exclude the right of withdrawal of the consumer for as far
as foreseen in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies
only if the entrepreneur has clearly mentioned this at least in time before the
conclusion of the agreement.
Exclusion of the right of withdrawal is only possible for the following products:
Which are established by the entrepreneur according to specifications of the
consumer
That they are clearly personal in nature
Which cannot be returned because of their nature
That can spoil or age quickly
Whose price is bound to fluctuation on the financial market which the
entrepreneur has no influence
Individual newspapers and magazines
For audio and video recordings and computer software of which the consumer
has broken the seal.
Exclusion of the right of withdrawal is only possible for the following services:
Concerning lodging, transport, restaurants or to spend leisure on a certain date or
during a certain period.
Whose delivery has begun with the express consent of the consumer before the
consideration period has expired.
Concerning betting and lotteries

Article 9- Pricing

During the validity period mentioned in the offer, the prices of the offered products
and services shall not be raised save for price changes due to changing VAT
rates.
Notwithstanding the previous paragraph the entrepreneur can offer products and
services with variable prices when these prices are subject to fluctuations on the
financial market and where the entrepreneur has no influence. This bondage to
fluctuations and the fact that the mentioned prices are target prices will be
mentioned with the offer.
Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only
permitted only if they are the result of legal regulations or provisions.
Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement only if the
entrepreneur has stipulated this and:
These are the result of legal regulations or provisions; or
The consumer has the competence to terminate the agreement from the day the
price increase takes effect.
The in the offer mentioned prices include VAT.

Article 10- Conformity and Guarantees

The entrepreneur ensures that the products and services measure up to the
agreement, ensures the in the offer mentioned specifications, ensures reasonable
requirements, soundness and or usefulness and ensures on the date of the
establishment the existing legal provisions and/or government regulations. If
agreed the entrepreneur also ensures that the product is suitable for other than
normal use.
A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does nothing
to alter the rights and claims which the consumer under the agreement can put
forward against the entrepreneur.

Article 11- Delivery and Execution

The entrepreneur shall observe in utmost care the reception and execution of
orders of products and when assessing applications for services.
The address that has been made known by the consumer to the entrepreneur is
considered to be the delivery place.
Taking into account what is stated in article 4 of the general conditions/terms , the
entrepreneur shall execute the accepted orders expeditiously but not later than
within 30 days unless a longer period has been agreed. If the delivery is delayed
or if a delivery cannot or partially be executed, the consumer is notified about this
no later than 30 days after he placed the order. In that case the consumer has the
right to terminate the agreement without any further cost and he is entitled to
compensation.
In the event of termination in accordance with the previous paragraph the
entrepreneur shall pay back the amount that the consumer has paid as soon as
possible but no later than 30 days after the termination.
If the delivery of an ordered product appears to be impossible, the entrepreneur
shall strive to make available a replacement product. At least before the delivery it
will be mentioned in a clear and understandable manner that a replacement
product will be delivered. The right of withdrawal cannot be ruled out with regard
to replacement products. The costs of a possible return shipment come at the
expense of the entrepreneur.
The risk of damage and/or loss of products rest with the entrepreneur until the
moment of delivery at the consumer or a pre-designated and an announced
representative to the entrepreneur, unless otherwise expressly agreed. If you
receive a damaged product, you should report this by email within three days.
You can send this email to:
[support@decorliving.nl]

Article 12- Length transactions: duration, termination and extension
Terminate

The consumer can terminate at any time an agreement which has been entered
for an indefinite period and which extends to regular delivery of products
(electricity included) and services respecting the applicable termination rules of a
notice of not more than one month.
The consumer can terminate at any time an agreement entered for a definite
period and which extends to regular delivery of products (electricity included) or
service at the end of the definite period respecting the applicable termination rues
of a notice of not more than one month.
The consumer can in the agreements in the previous mentioned paragraph:
at all times terminate with no restrictions to terminate at a certain time or during a
certain period
at least terminate in the same manner as they are entered into by him
at all times terminate with the same notice as the entrepreneur has obtained for
himself.
Extension
An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a
regular delivery of products (including electricity) or services may not
automatically be extended or renewed for a fixed duration.
Notwithstanding the previous paragraph an agreement which has been entered
for a definite time and which extends to a regular delivery of daily newspapers,
weeklies and magazines may be extended automatically for a specified duration
of three months. If the consumer can terminate this extended agreement at the
end of the extension period with a notice of one month.
An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a
regular delivery of products and services, may only be automatically extended for
an indefinite period if the consumer at any time terminate with a notice period of
no more than one month and a notice period of no more than three months if the
in case the agreement extends to a regular delivery, but less than one time per
month, of daily newspapers, weeklies and magazines.
An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a
regular delivery of daily newspapers, weeklies and magazines (trial and
introductory subscription) will not be automatically be extended and terminates
automatically at the end of the trial or introductory period.
Duration
If an agreement has a duration period of more than one year, the consumer may
after one year terminate at any time with a notice period of not more than one
month unless reasonableness and fairness are opposed against termination
before the end of the agreed duration.

Article-13 Payments

Unless otherwise agreed, the amounts due have to be met by the consumer
within 7 days after entering the cooling off period referred to article 6, paragraph
1. In case of an agreement to provide a service the cooling off period starts after
the consumer has received the confirmation of the agreement.
When selling products to consumers, a prepayment of more than 50% must never
be stipulated in the general terms and conditions. When a prepayment has been
stipulated the consumer cannot assert any rights regarding the execution of the
relevant order or service(s) before the stipulated payment has been made.
The consumer has the duty to notify the entrepreneur about inaccuracies in the
payment details.
In case of default by the consumer the entrepreneur has, subject to legal
restrictions, the right to charge the reasonable costs which are made known to the
consumer in advance.

Article 14- Complaints

The entrepreneur features a sufficiently publicized complaints procedure and
handles the complaint according to this complaints procedure.
Complaints about the execution of the agreement must be described fully and
clearly within reasonable time submitted to the entrepreneur after the consumer
has observed the defects.
The complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of
14 days from the day of receipt. If a complaint has a foreseeable longer
processing time, the entrepreneur will answer within 14 days an
acknowledgement and an indication when the consumer will receive a more
detailed answer.
If a complaint cannot be resolved by mutual agreement then there is a dispute
that is subject to the dispute settlement.

Article 15- Disputes

Dutch law exclusively applies to agreements between entrepreneur and consumer
whereupon these general conditions/terms are related to.
In case of disputes the consumer can approach Stichting WebwinkelKeur
(WebwinkelKeur Foundation) and this foundation will mediate for free. If both
parties cannot come up to a solution then the consumer has the possibility to let
his complaint be handled by Stichting GeschilOnline. (GeschilOnline.nl
Foundation) The ruling of this foundation is binding and both the consumer and
the entrepreneur accept this binding ruling.

Article 16- Additional and Different Provisions

Additional or different provisions compared to the General conditions/terms may
not be to the prejudice of the consumer and should be recorded in writing in such
a manner that the consumer can save these in an accessible way on a durable
medium.